Prijímacie konanie a podmienky prijatia detí do SMŠ Lovely Stars v šk. roku 2021/2022.

Náš deň

Čas Aktivita
7:00 - 8:00 príchod detí do materskej školy, hry podľa výberu detí
8:15 - 8:45 hygiena, desiata
8:45 - 10:15 Helen Doron English/edukačné aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia
10:15 - 11:15 pobyt na čerstvom vzduchu, prechádzka, hry na škôlkarskom ihrisku
11:15 - 12:00 hygiena, obed
12:00 - 14:00 popoludňajší odpočinok
14:15 - 14:50 hygiena olovrant
15:00 - 17:30 hrové činnosti, edukačné aktivity, rozchádzanie sa detí domov.